Day 1098‧海星灣
2018-05-02 23:51:55


今 日 同 Anson、沙 津 去 海 星 灣 呀

豬 醇 一 到 埗 就 係 咁 捉 蟹,真 係 好 大 膽 架 喎

要 佢 哋 三 個 一 齊 玩 真 係 有 難 度 

今 日 超 好 天 呀

白 鷺 好 近 呀 ...

水 退 得 咁 勁 緊 係 要 行 出 啲 啦

死 蟹 都 玩 一 餐

鋼 條 身 型,人 仔 細 細 有 六 嚿 腹 肌
我 又 乾 煎 咗 一 日 ... 下 次 一 定 要 落 水 呀 呀 呀

夜 晚 食 豬 醇 最 愛 高 速 線


是 日 放 映 : A 媽 靚 片 速 遞